Garantii


1. Garantiist tulenevad õigused

Käesolevas eeskirjas käsitletakse Lancia  sõidukeile antavaid garantiisid ning Teie neist tulenevaid õigusi.

Valmistaja garantii ei hõlma peamiselt kommertseesmärkidel, samuti kui ka võidusõiduks kasutatavaid autosid – isegi juhul, kui auto on selleks kohandatud või vastavalt komplekteeritud.

2. Garantii ning sellega kaetavad kulud

2.1 Põhigarantii

A. Omaniku jaoks tasuta teostatavad tööd

Põhigarantii hõlmab kõiki Teie sõidukil ilmnenud – nii materjalidefektidest, kooste- kui ka muudest valmistusvigadest põhjustatud – rikete või muude puuduste kõrvaldamiseks tehtavaid kulutusi. Sõiduki põhigarantiiga kaetavate komponentide hulka ei kuulu rehvid.

Garantiikorras teostatavate remondi- ja reguleerimistööde, samuti kui nende teostamiseks vajalike materjalide, varuosade ning muude komponentide eest sõiduki omanikult tasu ei võeta – vastavad tööd viiakse läbi volitatud töökojas tasuta, kasutades selleks kas uusi või taastatud varuosi.

Garantii ei hõlma normaalsest kulumisest tekkinud vigade kõrvaldamist. Eraldi väljatooduna, garantii alla ei kuulu sõiduki töövedelike vahetus või lisamine ning järgmiste osade vahetus: süüteküünlad, eelsüüteküünlad, filtrid, siduriosad, pidurikettad ja klotsid, amortisaatorid, sulavkaitsmed, halogeenpirnid, tuuleklaasi ja tagaklaasi kojamehed jms.

B. Kehtivuse peamised tingimused

Põhigarantii kehtib vaid juhul, kui sõidukit on kasutatud ja hooldatud vastava mudeli kasutusjuhendis kirjeldatud viisil ning kui korralised hooldused on teostatud volitatud töökojas. Mittevolitatud töökojas on lubatud sõidukit erandkorras remontida vaid siis, kui volitatud esindusse jõudmine ei ole võimalik.

C. Muude garantiidega kaetud komponendid

Sõiduki järgmised komponendid on kaetud vastavate komponentide valmistaja või ümberehitaja poolt antud garantiiga:

● rehvid;

● juhtmeta kõrvaklapid;

● komponendid, mis on paigaldatud peale auto valmistamist

● lisaseadmed ning ümberehitatud komponendid.

D. Garantiiaja algus

Põhigarantii hakkab kehtima sõiduki esmaregistreerimise kuupäevast alates.

E. Garantiiaja kestvus

Sõiduki põhigarantii kehtib 2 aastat ilma läbisõidupiiranguta.

Järgnevalt loetletud komponentidele ning seadistustele kehtib garantii 12 kuud alates sõiduki esmaregistreerimisest või 20000 km läbimiseni.

● pidurikettad, -klotsid ja -trumlid;

● klaasipuhasti harjad;

● sidurikettad;

● esi- ja tagaklaas;

● rataste seadistus ning tasakaalustus.

F. Registreerimise ja kasutamise nõuded

Põhigarantii kehtib vaid juhul, kui sõidukit kasutatakse ja hooldatakse kasutusjuhendis kirjeldatud viisil ning kõik hooldused teostatakse volitatud töökojas.

2.2 Roostevastane garantii

Kere struktuursetele elementidele kehtib läbiva korrosioonivastane garantii eeldusel, et korrosioon sai alguse detaili sisepinnalt.

Garantii raames remonditakse või vahetatakse sõiduki originaalsed kereosad, mis on läbiva korrosiooni poolt kahjustatud ning garantii kehtivuseks on 8 aastat arvestatuna esmaregistreerimise kuupäevast.

Garantii alla ei kuulu defektid, mis on osaliselt või täielikult põhjustatud tootja etteantud tingimustele mittevastavast sõiduki  hooldamisest.

Läbiva korrosioonivastane garantii ei kehti:

 


Korrosioonigarantii kaotab kehtivuse kui garantiilisest  kahjustusest on teatatud hiljem kui kuuekümne päeva jooksul selle tekkimisest või juhul kui sõiduki kere ülevaatuslehed on täitmata.

Kivitäketest, kriimustustest jm. mehaanilistest mõjutustest tingitud kosmeetilist või pinnakorrosiooni roostevastane garantii ei hõlma. Detailsemalt on roostevastase garantii kehtivust piiravaid asjaolusid käsitletud artiklis 3.6.

3. Garantiid välistavad asjaolud

3.1 Sõiduki juures tehtavad muudatused

A. Sõiduki kui terviku garantii jätkumist mittevälistavad tööd

Järgmisi sõiduki juures tehtavaid töid ning nende käigus paigaldatud komponente garantii küll ei hõlma, ent auto kui terviku garantii katkemist need ei põhjusta:

● mitteoriginaal-, so. mitte-MOPAR-osade, -komponentide või -lisavarustuse paigaldamine;

● mitteoriginaalmaterjalide ja -lisandite kasutamine.

Samuti ei hõlma garantii mitteoriginaalsete materjalide, varuosade, lisavarustuse jm. komponentide kasutamisest tingitud remondi- ja seadistustöid.

B. Asjaolud, mis toovad kaasa sõiduki kui terviku garantii katkemise

Odomeetri lahtiühendamine, selle näidu muutmine või rikkumine – välja arvatud volitatud töökojas teostatud ja nõuetekohaselt vormistatud odomeetri remont või asendamine – toob kaasa sõiduki garantii katkemise.

Samuti on garantii jätkumine välistatud mistahes lisaseadme paigaldamise korral sõidukile, kui selleks on vajalik odomeetri eelnev lahtiühendamine.

3.2 Välismõjudest tingitud kahjustused

Garantiiga ei ole kaetud erinevatest välismõjuritest – õhu liigsaastatusest, agressiivsetest kemikaalidest, puumahlast, sooladest, merevee pritsmetest, happevihmadest ning teel kohatavatest ohtudest ja nende tõttu tekkinud liiklusõnnetustest – põhjustatud kahjustusi.

Samuti ei hõlma garantii rahe, tormide, äikse, üleujutuste, maavärinate vm. vääramatute jõudude poolt põhjustatud kahjustusi.

3.3 Hoolduskulud

Garantii ei kata puudulikust või väärast hooldusest põhjustatud kahjustuste kõrvaldamisega seotud kulutusi. Samuti ei hõlma garantii ebakvaliteetse või kasutusjuhendis soovitatust erineva kütuse, õli, määrdeaine või muu ekspluatatsioonimaterjali kasutamisest tingitud kahjusid. Garantiiga ei kaeta järgmisi igapäevase ja plaanilise hoolduse ning eritöödega seotud kulusid:

● määrimine;

● jahutusvedeliku lisamine või asendamine ( kui see ei ole seotud garantiikorras teostatava remondiga )

● mootori võimsuse tõstmine;

● filtri, süüteküünalde, hõõg- ja gaaslahenduslampide ning kaitsmete asendamine ( kui see ei ole seotud garantiikorras teostatava remondiga );

● pesu, puhastus- ja poleerimistööd;

● kulunud klaasipuhastiharjade, piduriklotside, siduriketta asendamine.

3.4. Riketega kaasnev ning neist tulenev kahju

Järgmiste – nii erinevate rikete, puuduste kui nende kõrvaldamisega kas kaudselt või otseselt seotud – faktorite poolt põhjustatud kahjud ei kuulu hüvitamisele ei garantiiaja vältel, ega peale selle lõppu:

● ajakaod;

● erinevad ebamugavused;

● auto kasutusvõimaluse puudumine;

● täiendavad kulutused kütusele, majutusele, transpordile, sideteenustele;

● isiku või ettevõtte varalise seisundi halvenemine;

● võimalikult saamatajäänud ärikasum.

3.5. Autospordivõistlustel ja –treeningutel osalemine

Autospordivõistlustel või -treeningutel osalemisest tingitud rikete jm. kahjustuste kõrvaldamiseks ning sõiduki taastamiseks tehtavaid kulutusi garantiikorras ei hüvitata.

3.6. Garantiivälised roostekahjustused

Roostevastane garantii ei hõlma juhtumeid, mil kahjustused on tekkinud järgmistel asjaoludel:

● avariist, värvkatte mehaanilisest vigastusest, sõiduki väärkasutusest või ümberehitusest;

● välismõjudest – sh. värvkattele sattunud keemilistest saasteainetest, linnu väljaheidetest, sooladest, liivast, lumesulatuskemikaalidest jms. – põhjustatud pinnakorrosioon;

● hapete, väetiste ning teiste söövitavate kemikaalide mittenõuetekohasest transportimisest tingitud korrosioon.

Eriotstarbelistel või muudetud konstruktsiooniga keredel, samuti muudel autotootja poolt mittetoodetud ega tarnitud komponentidel roostevastane garantii puudub.

3.7. Muud erandid

Garantiiga ei ole kaetud järgnevalt loetletud põhjustel tekkinud vigade ning kahjustuste kõrvaldamiseks tehtavad kulutused:

● tulekahju või avarii;

● kasutusjuhiste eiramine või hooletus;

● autot kahjustav sõidumaneer või muu väärkasutus;

● väljalaske- või toitesüsteemi konstruktsiooni muutmine, samuti selle koostisosade rikkumine;

● kasutatud, sh. ka algselt Chrysler LLC poolt tarnitud – va. Chrysleri või MOPAR’i poolt taastatud ning tarnitud – varuosade paigaldamine sõidukile;

● valmistaja nõusolekuta teostatud konstruktsioonilised muudatused.

3.8. Hävinenuks või taastamiskõlbmatuks tunnistatud sõidukid

Valmistaja poolt antav garantii on kehtetu, kui:

● sõiduk on tunnistatud kindlustusettevõtte poolt taastamiskõlbmatuks;

● sõiduk on taastatud olenemata selle hävinenuks tunnistamist kindlustusettevõtte poolt;

● sõiduk on utiliseeritud ning selle kohta on väljastatud vastav sertifikaat.

4. Garantiiteenuste osutamise kord

4.1. Garantiiremont tavaolukorras

A. Sõidukiomaniku elukohamaal

Tavaolukorras teostavad Teie sõidukile garantiiremonti kõik volitatud töökojad, ent võimalusel on soovitav pöörduda samasse esindusse, kust auto ostsite.

B. Välisriikides

Viibides oma sõidukiga välismaal, on Teil samuti õigus tasuta garantiiremonditeenustele kõigis volitatud töökodades.

Kui olete mingisugusel põhjusel siiski sunnitud teostatud tööde eest tasuma, siis toimige kulutuste hilisema kompenseerimise huvides järgmiselt:

● remondi eest tasumisel nõudke maksedokumenti, millel oleksid loetletud kõik teostatud tööoperatsioonid ning kasutatud varuosad ja materjalid;

● koos maksedokumendiga nõudke ka kõigi remondi käigus asendatud varuosade endale üleandmist;

● oma elukohamaale naastes esitage volitatud kodutöökojas sõiduki registreerimistunnistus, hoolderaamat ning maksedokumendid välismaal teostatud remondi eest tasumise kohta;

● koos dokumentidega loovutage volitatud töökojas ka asendatud varuosad jm. komponendid.

4.2. Garantiiremont hädaolukorras

Hädaolukorda sattudes on muu lahenduse puudumisel erandina lubatud garantiiremonti teostada ka selleks valmistaja poolt mittevolitatud töökojas. Teie kulutuste hüvitamine toimub sel juhul analoogiliselt artiklis 4.1 B. kirjeldatud protseduurile.

5. Garantiipretensioonide lahendamine

5.1. Toimingud rikete või defektide ilmnemisel

Mistahes rikete, defektide vm. probleemide ilmnemisel tuleb koheselt pöörduda Chrysler/Jeep/Dodge volitatud töökoja teenindusnõustaja poole.

Kui volitatud remondiettevõttes ei õnnestu ilmnenud vigu kõrvaldada ning Teie pretensioon säilib, tuleb edasise abi saamiseks pöörduda AS Silberauto kui Jeep kohaliku peaesinduse poole aadressil:

AS Silberauto

Järvevana tee 11

11314 Tallinn Eesti

Tel. + 372 6 266 050.

6. Täiendav teave

6.1. Vahetuskomponentide kasutamine garantiiremondil

Mitmete Chrysler/Jeep/Dodge sõiduki konstruktsioonigruppide ja sõlmede garantiiremondil kasutatakse komponentide vahetusmeetodit, kusjuures paigaldatavad osad võivad olla nii uued, kui ka taastatud. Kõigil vahetusvaruosadel, sh. valmistaja poolt tarnitud korduvkasutatavatel taastatud komponentidel, on uutega samaväärne garantii ja need vastavad Chrysleri standardile.

Vahetusmeetodit rakendatakse sagedamini sõiduki järgmiste osade ja sõlmede garantiiremondil:

● mootor;

● käigukast;

● näidikuplokk;

● raadio, CD-mängija;

● odomeeter;

● mootori juhtplokk.

Vähendamaks osoonikihti lagundavate ühendite sisaldust ümbritsevas keskkonnas on auto konditsioneer- ja kliimaseadmete soojuskandja korduvkasutamine kohustuslik.

6.2. Sõiduki müügieelne ülevaatus

Kuna sõiduki transportimisel tehasest kohaliku müügiettevõtteni võivad sõidukil ilmneda erinevad rikked, defektid vm. kahjustused, siis lasub Chrysler LLC kohalikul peaesindusel kohustus teostada auto müügieelne ülevaatus nende avastamiseks ning kõrvaldamiseks.

6.3. Toote täiustamine valmistaja poolt

Sõiduki valmistajana jätab Chrysler LLC endale õiguse teha konstruktsioonilisi muudatusi ja täiustusi kõigi tootmises olevate või müüdavate mudelite juures, võtmata kohustust teha samu muudatusi varem toodetud või müüdud autodel.

7. Hoolderaamatu järjepidev täitmine

Sõiduki omanikuna on Teil kohustus järgida kõiki kasutusjuhendis toodud suuniseid ning hooldusnõudeid. Sõiduki töökindluse tagab vaid korraliste hooldustööde õigeaegne ja täiemahuline teostamine volitatud töökojas ning originaalvaruosade ja valmistaja poolt tunnustatud ekspluatatsioonimaterjalide kasutamine.

Garantii säilimise tagamiseks palume Teil pöörata tähelepanu korraliste hoolduste läbiviimist kajastavate sissekannete olemasolule hoolderaamatus. Samuti on soovitav alal hoida kõik hooldustöödega seotud maksedokumendid.​ 
Lancia - maaletooja AS Silberauto - Järvevana tee 11 Tallinn